დაფუძნება
ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი დაფუძნდა 2003 წელს