მიმდინარე პროექტები
საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი D
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეროვნულ პლატფორმებში გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობა;
გენდერული თანასწორობის ერთიანი სტრატეგიის შემუშავება აღმოსავლეთ